Сертификати и членства

Сертификати и членства_CERTIFICATES

От 2001 година, Строителна фирма Рила има въведена система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопастността при работа, в съответствие с изискванията на международните стандарти:

ISO 9001:2008

ISO 14001:2005

OHSAS 18001:2007

Строителна фирма Рила е член на Българската Камара на Строителите от основаването й, и е вписана в Централния професионален регистър на стоителя по всичките пет групи строежи:

Първа Група: Строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения

Втора Група: Строежи от транспортната инфраструктура

Трета Група: Строежи от енергийната инфраструктура

Четвърта Група: Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда

Пета Група: Отделни видове СМР съгласно КИД-2008, сектор ”Строителство”